(03)8811371 (03)8812283 ludun.watan@gmail.com
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

統計計數報表 (訪客計數) <https://www.myups.hlc.edu.tw>

有效資料數 : 3001 (2024-02-29 -> 2024-03-02)
參照網址(一覽)
https://www.google.com/ https://www.google.com/ 1
http://www.myups.hlc.edu.tw/ http://www.myups.hlc.edu.tw/ 1

搜尋關鍵分析
https://www.myups.hlc.edu.tw/modules/tad_honor/index.php?honor_sn=28 https://www.myups.hlc.edu.tw/modules/tad_honor/index.php?honor_sn=28 1

星期分析
星期日 星期日 89,498 (13%)
星期一 星期一 96,503 (14%)
星期二 星期二 100,784 (15%)
星期三 星期三 99,634 (15%)
星期四 星期四 101,149 (15%)
星期五 星期五 97,713 (14%)
星期六 星期六 100,118 (15%)

時間帶分析
00 5817Robot : 23552 29,369 (4%)
01 5662Robot : 23653 29,315 (4%)
02 5060Robot : 23559 28,619 (4%)
03 5198Robot : 23373 28,571 (4%)
04 5437Robot : 23669 29,106 (4%)
05 5176Robot : 23603 28,779 (4%)
06 2796Robot : 23558 26,354 (4%)
07 2283Robot : 23469 25,752 (4%)
08 2105Robot : 23887 25,992 (4%)
09 1866Robot : 23911 25,777 (4%)
10 1829Robot : 24082 25,911 (4%)
11 1855Robot : 24559 26,414 (4%)
12 1729Robot : 24195 25,924 (4%)
13 4103Robot : 24244 28,347 (4%)
14 3888Robot : 23577 27,465 (4%)
15 5074Robot : 23617 28,691 (4%)
16 6126Robot : 24191 30,317 (4%)
17 6009Robot : 24225 30,234 (4%)
18 6270Robot : 24233 30,503 (4%)
19 6832Robot : 24672 31,504 (5%)
20 5680Robot : 24815 30,495 (4%)
21 6211Robot : 24368 30,579 (4%)
22 6615Robot : 24505 31,120 (5%)
23 6198Robot : 24063 30,261 (4%)

:::

112校長專業社群

展開 | 闔起

萬榮鄉教育會

展開 | 闔起

教育網站快速連結

[ more... ]

Windy氣象

計數器

今天: 1364136413641364
本週: 8007800780078007
本月: 2262226222622262
總計: 685499685499685499685499685499685499

線上會員

32人線上 (1人在瀏覽網站計數器)

會員: 0

訪客: 32

更多…

回上方浮動按鈕